Przedsiębiorca musi pamiętać o wielu obowiązkach rozliczeniowych. W dodatku, większość z nich ma różne  terminy. Czy w takim razie rozliczenia kwartalne zamiast miesięcznych nie byłoby łatwiejsze? Przeczytaj artykuł i dowiedz się kto może rozliczać się kwartalnie i na jakich zasadach!

Rozliczenia kwartalne podatku dochodowego (PIT)

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych podatku dochodowego nie rozliczamy ani kwartalnie ani miesięcznie, a pod koniec roku podatkowego. Jednak przedsiębiorca ma obowiązek wyliczania zaliczki na podatek dochodowy:

 • miesięcznie, a dokładniej do 20 dnia następującego miesiąca za miesiąc ubiegły lub

 • kwartalnie, do 20 dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu wyliczanego kwartału

Ważne!
Zgodnie z art. 44 ust. 3g ustawy o PIT rozliczenia kwartalne podatku dochodowego na zasadach ogólnych i na podstawie podatku liniowego mogą wybrać osoby zakładające działalność gospodarczą oraz mali podatnicy, czyli tacy którzy w poprzednim roku rozliczeniowym nie osiągnęli przychodów ze sprzedaży ponad 2 000 000 euro (w 2021 roku jest to 9 030 600 zł). Pod uwagę bierze się przychód brutto.

W związku z wyliczonymi zaliczkami nie składa się żadnych deklaracji,a jedynie uiszcza opłatę na indywidualny mikrorachunek podatkowy . Dopiero po zakończeniu roku obrotowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego rok rozliczany należy złożyć zeznanie roczne:

 • PIT 36 rozliczając się na zasadach ogólnych

 • PIT 36L rozliczając się na podstawie podatku liniowego

oraz do końca lutego 

 • PIT 28 rozliczając się na podstawie ryczałtu

Ważne!
Zgodnie z art. 21 ust. 1b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnik rozliczający się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może rozliczać się kwartalnie jeśli rozpoczął działalność lub w poprzednim roku rozliczeniowym nie osiągnął przychodów ze sprzedaży ponad 200 000 euro (w 2021 roku jest to 903 060 zł)

Jeżeli przedsiębiorca wybrał rozliczenia kwartalne zaliczki to dopiero na zeznaniu rocznym po zakończonym roku zgłasza to na składanej deklaracji rocznej. Wybraną metodę należy stosować przez cały rok.

Rozliczenia kwartalne podatku od towarów i usług (VAT)

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług podatek VAT również można rozliczać miesięcznie lub kwartalnie. W tym celu służy plik JPK_V7, który można składać:

 • miesięcznie w części ewidencyjnej i deklaracyjnej do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

 • kwartalnie, z tym że:

  • część ewidencyjną JPK_V7 należy składać za pierwszy i drugi miesiąc kwartału do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, 

  • część deklaracyjną za cały kwartał i ewidencyjną JPK_V7 za ostatni miesiąc kwartału,  do 25 dnia miesiąca po ostatnim miesiącu kwartału.

Wówczas, ewentualny podatek VAT wynikający z JPK V7, należy opłacić na mikrorachunek podatkowy.

Ważne!
Rozliczenia kwartalne VATu są możliwe dla małego podatnika, którym zgodnie z art. 2 ust. 25. Ustawy o VAT  jest: podatnik, u którego wartość sprzedaży (brutto) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 1 200 000 euro (w 2021 roku jest to 5 418 000 zł) lub podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (brutto) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 45 000 euro (w 2021 roku jest to 20 3000 zł).