Ryczałt to jedna z czterech form opodatkowania podatkiem dochodowym obok zasad ogólnych, podatku liniowego i karty podatkowej. Metoda ta jest często wybierana przez przedsiębiorców, którzy nie ponoszą dużych kosztów uzyskania przychodu, a jego cechą charakterystyczną jest wiele stosunkowo niskich stawek. Czy każdy może stosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? I komu się to opłaca? Odpowiadamy!

Kto może stosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą płacić podatnicy, którzy w poprzednim roku uzyskali przychody nie większe niż 2 000 000 euro (w 2021 roku jest to 9 030 600 zł) samodzielnie, w formie spółki cywilnej bądź jawnej lub podatnicy, którzy zaczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Jednak nie przy każdej działalności można stosować tę formę opodatkowania. W art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym znajduje się katalog działalności wyłączonych z opodatkowania ryczałtem.

Jakie stawki obowiązują ryczałtowców?

Stawki ryczałtu są ujęte w Art. 12. Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Możemy wyróżnić:

Stawkę ryczałtu 17% osiąganą w zakresie wolnych zawodów (więcej na ten temat w artykule: Wolne zawody – czyli jakie?

Stawkę ryczałtu 15% osiąganą przy świadczeniu m. in. usług:

 • związanych z komputerami, grami komputerowymi, przetwarzaniem danych

 • pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich

 • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej 

 • magazynowania i przechowywania cieczy i gazów, magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych, parkingowych, obsługi centrali wzywania radio-taxi, pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych, pilotowania na wodach śródlądowych

 • licencyjnych, które są związane z:

  • nabywaniem praw do różnych wyrobów drukowanych jak. np książki, broszury, czasopisma

  • nabywaniem praw do korzystania z gier i programów komputerowych oraz wydawaniem pakietów z nimi związanych

 • związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach

 • kulturalnych i rozrywkowych

 • związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją

Stawkę ryczałtu  10% osiągana przy świadczeniu usług w zakresie kupna i sprzedaży

nieruchomości na własny rachunek

Stawkę ryczałtu 8,5% przychodów do kwoty 100 tys. zł. i 12% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł. osiąganą przy świadczeniu m. in. usług:

 • związanych z zakwaterowaniem

 • wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych

 • w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

 • wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek, pozostałych pojazdów samochodowych, motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną

 • świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem

Stawkę ryczałtu 8,5% osiąganą przy świadczeniu m. in. usług:

 •  w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1–4 oraz 6–8,

 •  związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom

 • związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury

Stawkę ryczałtu 5,5% osiąganą przy świadczeniu m. in. usług:

 • przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie

 przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton

 • prowizji uzyskanej z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów

Stawkę ryczałtu 3,0% osiąganą przy świadczeniu m. in. usług:

 • z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%

 • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej

 • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku

Stawkę ryczałtu 2,0% osiąganą przy sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych z wyjątkami (art. 20 1c. Ustawy o podatku dochodowym).

Ważne!
Zgodnie z art. 12. 3. podatnik stosujący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną różnymi stawkami ryczałtu powinien rozliczać przychody z każdego rodzaju działalności według przypadających stawek.

Jeśli prowadzi ewidencję przychodów w sposób uniemożliwiający określenie odrębnych stawek to ryczałt wynosi 8,5% dla każdego rodzaju działalności.

Czy warto stosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Zalety i wady wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania podatkiem dochodowym

Zalety

Wady

 • możliwość stosowania niskiej stawki opodatkowania

 • możliwość rozliczania się kwartalnie (po spełnieniu odpowiednich warunków)

 • uproszczona księgowość

 • brak możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodów

 • brak możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem

 • brak możliwości rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dziecko

 • brak możliwości skorzystania z ulgi na dzieci w zeznaniu rocznym

 • brak możliwości odliczenia składek na Fundusz Pracy

 • brak możliwości skorzystania z ulgi IP Box

 • brak możliwości zaliczenia wynagrodzenie i ZUS pracowników

 • obowiązek pilnowania limitu, do którego można stosować ryczałt

 • obniżona zdolność kredytowa

Ważne!
Art. 21. 1. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.