KPiR to inaczej Księga Przychodów i Rozchodów prowadzona w przypadku księgowości uproszczonej. Ma ona określony format i zasady ewidencji. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się czy prowadzenie KPiR jest formą prowadzenia księgowości dla każdej działalności gospodarczej!

Prowadzenie KPiR - kto ma obowiązek?

Księgę Przychodów i Rozchodów ma obowiązek prowadzić osoba fizyczna prowadząca firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółkę cywilną osób fizycznych, spółkę jawną osób fizycznych, przedsiębiorstwo w spadku lub spółkę partnerską. Kolejnym kryterium jest forma opodatkowania. Bowiem prowadzenie KPiR może nastąpić jedynie przy dwóch formach:

  • skali podatkowej (stawka 17 lub 32 procent)

  • podatku liniowego (19 procent)

Ważne!

Jeśli podatnik rozlicza podatek dochodowy w formie ryczałtu zobowiązany jest on do prowadzenia Ewidencji Przychodów

Forma opodatkowania jaką jest Karta Podatkowa zwalnia z obowiązku prowadzenia standardowej księgowości. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podatnik dopiero czeka na wydanie decyzji stwierdzającej korzystanie z karty podatkowej, wówczas jest on obowiązany do prowadzenia ewidencji księgowych.

Prowadzenie KPiR jest możliwe jedynie gdy przychód netto w roku podatkowym nie przekracza 2 000 000 euro (w 2021 roku jest to 9 030 600 złotych według stawki podanej przez Narodowy Bank Polski w dniu 1 października 2020 roku). Zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o PIT po osiągnięciu tego limitu nastaje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i pełnej księgowości. 

Ważne!
Według art. 14 ustawy o PIT do limitu 2 000 000 euro należy wliczyć nie tylko zwykłe przychody uzyskane ze sprzedaży towarów i usług, ale również m.in. różnice kursowe, sprzedaż środków trwałych oraz wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń czyli całość przychodów osiąganych z prowadzonej działalności.

Kiedy zacząć prowadzenie KPiR?

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzenie KPiR należy zacząć z dniem 1 stycznia roku podatkowego lub w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Nie ma obowiązku zawiadamiania Urzędu Skarbowego o prowadzeniu KPIR.

Warto zwrócić uwagę na to, że w sytuacji prowadzenia KPiR należy również prowadzić dodatkową ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz w określonych przypadkach:

  • ewidencję sprzedaży,

  • ewidencję kupna - sprzedaży wartości dewizowych.

Prowadzenie KPiR - w jaki sposób?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR księgę można prowadzić w sposób zarówno papierowy jak i elektroniczny. Ważne jest jednak, aby prowadzenie KPiR było robione w sposób rzetelny i niewadliwy, z kolei zapisy należy wykonywać w języku polskim i walucie polskiej. Więcej o tym jak prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów można przeczytać w tym artykule: KPiR - zakładanie Księgi Przychodów i Rozchodów