Podatek dochodowy od osób fizycznych to obowiązkowe świadczenie pieniężne osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa. Z artykułu dowiesz się czym charakteryzuje się jedna z najprostszych, jednak rzadko wybieranych  form opodatkowania, czyli karta podatkowa.

Karta podatkowa jako forma opodatkowania

Cechą charakterystyczną karty podatkowej jest to, że podatnik płaci podatek dochodowy w stałej kwocie niezależnie od wysokości dochodu. Kwota ta jest nadawana przez naczelnika urzędu skarbowego, który przy jej ustalaniu bierze pod uwagę:

 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności gospodarczej

 • liczbę zatrudnionych pracowników

 • liczbę mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność 

Co ważne, naczelnik urzędu skarbowego ustala wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej odrębnie na każdy rok podatkowy.

Ważne!

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

“Art. 29. 1. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru, na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności.”

“Art. 32. 1. Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.”

Dla jakiego podatnika karta podatkowa to odpowiednia forma opodatkowania?

Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z karty podatkowej mogą korzystać podatnicy, którzy prowadzą działalność m. in.:

 • usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%

 • gastronomiczną – jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%

 • w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% 

 • w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

 • w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi

 • w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny

 • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi – z wyjątkami

Wymienione czynności dotyczą zarówno podatników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i spółkę. Jednak ważne jest, aby liczba wspólników i zatrudnionych pracowników nie przekraczała stanu zatrudnienia podanego w tabeli w załączniku nr. 3 tej ustawy. Tam też znajduje się dokładna lista usług, które mogą być objęte kartą podatkową

Ważne!
Karta podatkowa może zostać zastosowana przez wspólników spółki cywilnej, pod warunkiem że wszyscy wspólnicy wybiorą kartę jako formę opodatkowania.

Karta podatkowa a obowiązki przedsiębiorcy

Zgodnie z art. 24. 1.  ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym będąc na karcie podatkowej podatnik zwolniony jest z obowiązku:

 • prowadzenia ksiąg

 • składania zeznań podatkowych

 • wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

Ważne!
“Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.”

Karta podatkowa daje podatnikowi wiele korzyści, jednak ma on dalej pewne obowiązki takie jak:

 • wydawanie rachunków i faktur na żądanie klienta

 • prowadzenia ewidencji zatrudnienia (jeśli zatrudnia pracowników)

 • rozliczanie zaliczek na podatek oraz składek ZUS od przychodów zatrudnionych pracowników

 • informowania o wszelkich zmianach np. stanu zatrudnienia

 • opłaty podatku do dnia 7. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni i do dnia 28 grudnia za grudzień

 • złożenie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym deklaracji PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, która została zaplacona i odliczona od karty podatkowej w roku podatkowym

 • sporządzania wykazu składników majątku w przypadku likwidacji działalności gospodarczej

Czy karta podatkowa to dobry wybór?

Przedsiębiorca zastanawiając się nad wyborem karty podatkowej jako formy opodatkowania powinien zajrzeć do Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, gdzie są podane miesięczne stawki karty podatkowej . W ten sposób będzie mógł sprawdzić jaki podatek prawdopodobnie będzie musiał uiszczać. Jest to zarówno zaleta jak i wada. Bowiem w sytuacji, gdy osiągnie duży przychód nie będzie miał problemu z opłatą podatku, a może nawet będzie ona stosunkowo niewielka w porównaniu do innej formy opodatkowania. 

Ważne!
Kwota podatku na karcie podatkowej jest stała i niezależna od osiąganych przychodów.

Stała kwota opodatkowania może jednak stwarzać problemy w sytuacji postoju. Szczególnie rozważni powinni być przedsiębiorcy, którzy osiągają dochód sezonowo, np. w wakacje. Nawet w sytuacji braku zysku lub straty będą zobowiązani do zapłaty podatku. 

Komplikacją jaką może nieść karta podatkowa dla przedsiębiorcy jest brak rzeczywistego obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.