Każdy wie, że należy płacić podatki. Jednak podatków jest wiele, a w dodatku niektóre można rozliczać na kilka sposobów. W tym artykule opisujemy jedną z podstawowych form opodatkowania podatku dochodowego - na zasadach ogólnych. Czym jest skala podatkowa?

Skala podatkowa - cechy charakterystyczne

Zasady ogólne lub inaczej skala podatkowa to jedna z najpopularniejszych form opodatkowania. Może ona być wybrana już przy rejestracji działalności na druku CEIDG-1. Jednak nie ma takiej konieczności, gdyż jest ona automatycznie przypisywana w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie wybierze innej. W zależności od dochodu podatnik stosuje stawkę 17% lub 32%. Sposób obliczania podstawy opodatkowania polega na odjęciu kosztów uzyskania przychodu od przychodu z działalności gospodarczej.

Ważne!
Jeśli dochód jest równy lub niższy niż 85 528 zł to podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek.
Jeśli dochód jest wyższy niż 85 528 zł to podatek wynosi 14 539.76 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

Zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych płaci się miesięcznie lub kwartalnie. W przypadku podatnika opłacającego miesięczne zaliczki wpłaty dokonuje się w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym lub w najbliższy dzień roboczy jeśli 20-sty przypada na dzień wolny od pracy. W przypadku podatników opłacających zaliczki kwartalnie - obowiązek zapłaty upływa w terminie do 20. dnia po danym kwartale.

Ważne!

Z rozliczania kwartalnego mogą korzystać:

-mali podatnicy, czyli ci których przychody ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym 2 mln euro (w 2021 roku jest to 9 031 000 zł)

- podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą (o ile w okresie 2 lat nie prowadzili działalności gospodarczej samodzielnie bądź jako wspólnicy oraz w sytuacji wspólności majątkowej - ich małżonkowie również nie podejmowali takich działań)

Po zakończeniu roku podatkowego składa się roczne zeznanie PIT-36 w odpowiednim do miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym. Należy to zrobić do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Skala podatkowa - dla kogo?

Skala podatkowa jako forma opodatkowania może być wybrana przez osoby fizyczne prowadzące działalność oraz wspólnicy spółek: cywilnej, jawnej, partnerskiej i komandytowej. 

Jeśli podatnik chciałby zmienić formę opodatkowania winien on mieć na uwadze, iż można tego dokonać tylko raz w roku. Aby zacząć rozliczać się na zasadach ogólnych zmiany dokonujemy w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z działalności w roku podatkowym lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Skala podatkowa - czy warto?

Skala podatkowa, czy też zasady ogólne, jak każda forma opodatkowania ma wady i zalety. 

Rozliczanie się na zasadach ogólnych wiąże się z obowiązkiem prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (inaczej KPiR) i ewidencjonowania w niej swoich przychodów i kosztów.

Ponadto na koniec roku podatkowego należy sporządzać spis z natury wykazując w nim m.in. nabyte towary oraz materiały pozostające w firmie na 31 grudnia. Podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych ma obowiązek także do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Warto zwrócić uwagę na to, że żadna inna forma opodatkowania nie daje możliwości skorzystania z tylu ulg podatkowych, z ilu jest to możliwe przy skali podatkowej. Są to m.in.: ulga na dziecko, ulgi rehabilitacyjne, ulgi internetowe (w wysokości nie przekraczającej 760 zł w roku podatkowym), ulgi związane z przekazaniem darowizn, ulgi na działalność badawczo rozwojową, ulgi termomodernizacyjne. Istnieje także możliwość odliczania podatku zagranicznego, odliczania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i inne. Kolejną zaletą tej formy opodatkowania jest możliwość rozliczania się z małżonkiem, o ile ten nie prowadzi działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową, oraz rozliczenie w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko. 

Skala podatkowa - podsumowanie

Podatek dochodowy od osób fizycznych to obowiązkowe świadczenie pieniężne osoby fizycznej na rzecz państwa. Skala podatkowa jest jedną z najpopularniejszych form opodatkowania, a jej wybór niesie ze sobą zarówno korzyści jak i wady.