Podatek dochodowy od osób fizycznych to obowiązkowe świadczenie pieniężne osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa. Podatek liniowy jest jedną z form opodatkowania, a jego wybór niesie ze sobą zarówno korzyści jak i wady. 

Podatek liniowy - cechy charakterystyczne

Podatek liniowy może być wybrany jako forma opodatkowania już przy rejestracji działalności na wniosku CEIDG-1 w polu 18. 2.  Charakteryzuje się tym, że jest opłacany na podstawie uzyskanego dochodu, jednak jego stawka jest stała i zawsze wynosi 19%. 

Ważne!
Dochód = Przychód z działalności gospodarczej - koszty uzyskania przychodu

Zaliczki na podatek dochodowy przy podatku liniowym płaci się miesięcznie lub kwartalnie. W przypadku podatnika miesięcznego zaliczki opłaca się w  terminie do 20. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym lub w najbliższy dzień roboczy jeśli 20-sty przypada na dzień wolny od pracy. A w przypadku podatników kwartalnych - obowiązek zapłaty zaliczek obowiązuje w terminie do 20. dnia po upływie kwartału roku kalendarzowego. Od 2020 roku opłaty dokonuje się na indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Ważne!

Z rozliczania kwartalnego mogą korzystać:

-mali podatnicy, czyli ci których przychody ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym 2 mln euro (w 2021 roku jest to 9 031 000 zł)

- podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą (o ile w okresie 2 lat nie prowadzili działalności gospodarczej samodzielnie bądź jako wspólnicy oraz w sytuacji wspólności majątkowej - ich małżonkowie również nie podejmowali takich działań)

Przy korzystaniu z podatku liniowego podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie PIT-36L po zakończeniu roku podatkowego do Urzędu Skarbowego odpowiadającego miejscu zamieszkania do 30. kwietnia kolejnego roku podatkowego. Do obowiązków podatnika liniowego należy prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów - KPiR.

Podatek liniowy jako forma opodatkowania

Podatek liniowy może być stosowany dla wszystkich form działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Przy czym podatnik nie ma prawa do opodatkowania podatkiem liniowym swojej działalności, jeżeli uzyskuje przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną, świadcząc usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, i są to takie usługi, które podatnik lub jeden ze wspólników spółki wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy (umowa o pracę) lub spółdzielczego stosunku pracy.

Ważne!
Jeśli podatnik chciałby zmienić formę opodatkowania i zacząć rozliczać się na podstawie podatku liniowego zmiany powinien dokonać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w roku podatkowym, lub do końca roku - gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego rok.

Warto zwrócić uwagę na to, że forma opodatkowania jaką jest podatek liniowy może być szczególnie korzystna po osiągnięciu dochodu powyżej 100 000 zł. Podatnik będący na zasadach ogólny po osiągnięciu takiej kwoty będzie opodatkowany stawka 32%. Przy podatku liniowym stawka jest stała na poziomie 19%

Podatek liniowy - wady i zalety

Wady i zalety podatku liniowego przedstawiamy w poniższej tabeli:

Zalety 

Wady

Jedna stała stawka podatku niezależnie od wysokości uzyskanego dochodu

Brak możliwości rozliczania się z małżonkiem

Łatwy sposób wyliczenia podatku - nie trzeba pamiętać o skali

Brak prawa do skorzystania z większości ulg podatkowych

Możliwość odliczenia od przychodu poniesionych kosztów podatkowych

Brak prawa do kredytu podatkowego

 

Brak kwoty wolnej od podatku

 

Brak prawa do rozliczania z dzieckiem, jako osoba samotnie wychowująca dziecko