Wielu przedsiębiorców przy wyborze formy opodatkowania decyduje się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czyli jedną z uproszczonych form rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Cechą charakterystyczną ryczałtu jest wiele stosunkowo niskich stawek: 2%, 3%, 5.5%, 8.5%, 10%, 12.5%, 15% oraz 17%. Warto też zwrócić uwagę na to, że przedsiębiorca na ryczałcie nie może pomniejszyć osiąganych przychodów o poniesione koszty podatkowe.

Dla jakiego podatnika jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Podatnicy mogą stosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych o ile ich przychód w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczył 2 000 000 euro (w 2021 roku jest to 9 030 600 zł). Po przekroczeniu tego limitu należy rozliczać się w oparciu o pełne księgi.

Ważne!
Zgodnie z art. 6.1. Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

“Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych”

Aby wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania należy wybrać taką opcję we wniosku CEIDG-1 w punkcie 18 przy zakładaniu działalności. Przy zmianie z innej formy opodatkowania na ryczałt należy złożyć wniosek aktualizacyjny CEIDG-1 najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w danym roku podatkowym lub w przypadku gdy pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu do końca roku podatkowego.

Jakie stawki obowiązują, gdy wybieramy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Podatnik, który wybrał ryczałt może korzystać z 8 stawek ryczałtu. Są one ustalane na podstawie charakteru wykonywanej działalności. Możliwe jest używanie kilku stawek równocześnie. Katalog stawek obowiązujących na ryczałcie można znaleźć w artykule 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zalety i wady wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania podatkiem dochodowym

Zalety

Wady

 • możliwość stosowania niskiej stawki opodatkowania

 • możliwość rozliczania się kwartalnie (po spełnieniu odpowiednich warunków)

 • uproszczona księgowość

 • brak możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodów

 • brak możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem

 • brak możliwości rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dziecko

 • brak możliwości skorzystania z ulgi na dzieci w zeznaniu rocznym

 • brak możliwości odliczenia składek na Fundusz Pracy

 • brak możliwości skorzystania z ulgi IP Box

 • obniżona zdolność kredytowa

Obowiązki przedsiębiorcy stosujących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przedsiębiorca stosujący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ma obowiązek:

 • prowadzenia i przechowywania ewidencji przychodów za każdy rok podatkowy

 • posiadania i przechowywania dowodów zakupu towarów

 • prowadzenia wykazu środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych

 • rozliczania się do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (jeśli rozlicza się miesięcznie). Wyjątkiem jest grudzień, za który należy rozliczać się z terminie zeznania rocznego.

Ważne!
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych pozwala na rozliczanie się kwartalnie o ile przedsiębiorca w roku poprzedzającym nie osiągnął przychodów powyżej 200 000 euro (w 2021 roku jest to 903 060 zł.). Taką informację należy zgłosić w rozliczeniu rocznym za rok, którego rozliczenie dotyczy.