Delegacje

Informacje o delegacjach Przy wykonywaniu działalności gospodarczej konieczne są wyjazdy poza stałe miejsce prowadzenia działalności zwane delegacjami. Dotyczy to zarówno właściciela jak i osób zatrudnionych w jego firmie. Jeżeli delegację odbywa pracownik wówczas przysługują mu diety oraz zwrot wydatków na dojazdy komunikacji miejscowej, noclegi, przejazdy oraz na inne udokumentowane wydatki. W 2008 roku kwota diety…

Read More

Umowa o pracę

UMOWA O PRACĘ Relację pracy nawiązuje się w terminie sprecyzowanym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu podpisania umowy. Umowa o pracę określa strony umowy, typ umowy, datę jej podpisania i warunki pracy oraz płacy, a dokładniej: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi…

Read More

WDT

WDT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to transakcja, w której następuje wywiezienie (przemieszczenie) towarów z Polski na terytorium innego kraju który jest członkiem Unii Europejskiej. Nabywca jest (lub nie) podatnikiem podatku VAT rozpoznanym na potrzeby przeprowadzenia transakcji wewnątrzwspólnotowej na obrszar państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju. Obszarem świadczenia WDT jest miejsce, w którym…

Read More

WNT

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów to transakcja, która polega na kupnie praw własności oraz praw do rozporządzenia towarem, który w wyniku dostawy przetransportowany zostaje z kraju członkowskiego Unii Europejskiej do Polski. + Kontrakt jest uznany, jeśli kupującym jest polski podatnik VAT, który nabywa towar dla celów wykonywania swojej działalności gospodarczej lub podmiot nie będący…

Read More

Metody amortyzacji

Systemy i przeliczniki amortyzacji podatkowej Ordynacja o rachunkowości nie okeśla jakimi metodami należy amortyzować środki trwałe. Wybór metody amortyzacji ustawodawca oddawł jednostce. Płatnik przed rozpoczęciem amortyzacji wybiera jedną z dopuszczalnych metod amortyzacji dla konkretnego środka trwałego i wybraną metodę wykorzystuje przez cały okres jego używania w firmie. W trakcie amortyzacji płatnicy nie mają możliwości zmiany…

Read More

Amortyzacja Środków Trwałych

Amortyzacja Środków Trwałych Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu użytkowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne). Podatnicy maja możliwość nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od elementów majątku, w których wartość początkowa nie przekracza 3 500 pln. wydatki poniesione na ich zakup stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania….

Read More

Akcyza

Akcyza Akcyza jest niebezpośrednim podatkiem nakładanym na niedużą grupę towarów. Głównym celem akcyzy jest zniżenie spożycie niektórych artykułów szkodliwych dla zdrowia. Teraz akcyza jest nietrudną do egzekwowania i dochodową daniną (w analogiczny sposób jak podatek VAT) dla budżetu państwa i jest nałożona również na dobra infrastrukturalne, energię, paliwa i samochody osobowe. Podatek akcyowy uiszcza się…

Read More

Cło

Cło Celem tego podatku jest jeszcze dziwnie pojęta ochrona rynku wewnętrznego oraz krajowych producentów, co zwiększa koszty innych branż i konsumentów. Jest to niezwykle często stosowany mechanizm stosowany przez protekcjonistyczne, etatystyczne, bolszewickie, socjalistyczne, komunistyczne, populistyczne państwa, wraże wolnym społeczeństwom. W erze globalizacji tego typu praktyki stają się dzięki Bogu coraz rzadsze. Jest to podatek pobierany…

Read More

VAT przy zakupie samochodu

Zasady odliczania podatku od wartości dodanej od nabywanych samochodów Od dnia 22 VIII 05 roku zmieniły się przepisy odliczania podatku VAT od nabywanych przez płatników podatku samochodów. Od tego dnia do odliczeń podatku VAT nie jest już ważna dozwolona ładowność samochodu. Obecnie przy ustalaniu prawa do odliczenia VAT naliczonego musimy brać pod uwagę dopuszczalną masę…

Read More

Klasyfikacje

PKWiU Polska klasyfikacja wyrobów i usług jest zwarcie połączona z klasyfikacjami unii. Konstrukcją najbardziej przypomina NACE, Klasyfikację Produktów wg Działalności (CPA), Listę Produktów (PRODCOM). Jest to obowiązująca w Polsce klasyfikacja towarów, artykułów, produktów, wyrobów i usług. Wszystko co znajduje się w obrocie gospodarczym, zostało sklasyfikowane w PKWiU. PKD – Polska Klasyfikacja Działalności Jest to usystematyzowany,…

Read More